Försäkring

Kommunassurans kan i samarbete med återförsäkrare erbjuda delägarkommunerna och deras kommunkoncerner ett välanpassat försäkringsskydd inom följande försäkringsområden.

Kommunförsäkringen hos Kommunassurans innehåller följande delar för kommunens och medförsäkrade enheter i kommunkoncernen. Vissa försäkringsmoment tecknas som tilläggsförsäkring.

 • Egendomsförsäkring för kommunens och medförsäkrades egendom (brandförsäkring, naturkraft- och dammhaveriförsäkring, vattenskadeförsäkring, inbrottsförsäkring, allriskförsäkring m.m.)
 • Entreprenadförsäkring
 • Skydd vid entreprenörs försäkringsunderlåtenhet
 • Transportförsäkring
 • Oljeskadeförsäkring och näraliggande skydd
 • Maskinförsäkring
 • Konst- och utställningsförsäkring
 • Skogsförsäkring
 • Följdskadeförsäkring
 • Ansvarsförsäkring, särskilt anpassad till kommuner och kommunkoncerners verksamhet. Försäkringen tecknas för kommuner som så önskar med försäkringsbelopp så att särskild s.k. excessansvarsförsäkring inte behövs
 • LOU-försäkring (ansvarsdelen – Kommunassurans tecknar inte försäkring för upphandlingsskadeavgift)
 • Ansvarsförsäkring för diskriminering
 • Rätt att avropa skadehandläggning vid skadeståndskrav (VA) efter nederbörd eller snösmältning
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott, inklusive förtroendevalda
 • Krisförsäkring

Egendomsförsäkringen är en del av kommunförsäkringen.

Entreprenadförsäkringen är en del av kommunförsäkringen. Försäkringsskyddet kan även omfatta skydd vid entreprenörs försäkringsunderlåtenhet.

För kommuner som väljer att teckna sin konst- och utställningsförsäkring hos Kommunassurans så är försäkringsmomentet en del av kommunförsäkringen. När det gäller konst- och utställningsförsäkring så samarbetar Kommunassurans dock med ett specialiserat försäkringsbolag, som hanterar försäkringen.

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:

 • Kasko (Fartygsförsäkring)
 • P&I (Fartygsansvar)

Ansvarsförsäkringen är en del av kommunförsäkringen och kan innehålla bland annat följande moment.

 • Allmänt ansvar
 • Produktansvar
 • Ren förmögenhetsskada vid bland annat myndighetsutövning, personuppgiftshantering och offentlig upphandling
 • Ansvar miljöskada
 • Miljöansvar som byggherre och som entreprenör

För försäkrade kommuner som önskar biträde vid skadeståndskrav till följd av nederbörd eller snösmältning, vänligen kontakta Kommunassurans (skador@ksfab.se).

Vissa kommuner upphandlar en s.k. diskrimineringsförsäkring separat. För kommuner som inte har upphandlat en separat diskrimineringsförsäkring ingår motsvarande skydd i kommunförsäkringen.

Vissa kommuner upphandlar en s.k. LOU-försäkring separat. För kommuner som inte har upphandlat en separat LOU-försäkring ingår motsvarande skydd i kommunförsäkringen.

Förmögenhetsbrott:

 • Försäkringen gäller för brottslig handling hos den försäkrade

Kommuner tecknar normalt inte försäkringsskydd för ombudskostnader till följd av tvistemål. För vissa kommunägda bolag kan dock sådant försäkringsbehov finnas.

Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott ingår däremot normalt i kommunförsäkringen.

Krisförsäkringen är en del av kommunförsäkringen.

Olycksfallsförsäkring tillhandahållen av kommun kan tecknas som en separat försäkring hos Kommunassurans.