Hantering av personuppgifter

Allmänt

Kommunassurans värnar om att skydda den personliga integriteten och vi beskriver här hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294.

Insamling av personuppgifter

De uppgifter som samlas in är de som Kommunassurans efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning i Kommunassurans , skadeanmälan, medicinska handlingar för hantering i skadeärenden, ekonomisk information för hantering i skadeärende eller underlag i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men kan komma att kompletteras med uppgifter från t.ex. skattemyndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister eller sjukvården om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende.

Ändamål och behandling av insamlade personuppgifter
Personuppgifterna används dels för att kunna administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med Kommunassurans och hanteras i bolagets försäkrings- och skadesystem, avtalsregister och i personaladministrativa system samt dels för att kunna reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal. Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form, dvs inte på individnivå (avpersonifierat), för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador. För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t.ex. skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet.

Lagringstid

Kommunassurans sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Vi behöver en skriftlig undertecknad begäran från dig. Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv lämnat till oss).

Begäran skickar du till:
Dataskyddsansvarig
Kommunassurans Försäkring AB
Grynbodgatan 14
211 33 Malmö

Kontaktuppgift till Kommunassurans dataskyddsansvarig:
info@ksfab.se (ange tydligt att meddelandet är avsett för dataskyddsansvarig)
040-611 22 00