Patientskada

Patientskador är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.

  1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. Felaktig diagnos
  4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som hemsjukvård och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Du som har drabbats av en patientskada hos en kommun som är försäkrad hos Kommunassurans har möjlighet att vända dig direkt till oss med en skadeanmälan genom att fylla i onlineanmälan eller blanketten på undersidan Anmälan av patientskada.