Patientskada

Patientskador är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. felaktig diagnos
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som hemsjukvård och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Du som har drabbats av en patientskada hos en kommun som är försäkrad hos Kommunassurans har möjlighet att vända dig direkt till oss med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på denna sida och skicka den till oss. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan. Om du skickar blanketten till kommunen istället för till Kommunassurans kommer kommunen att vidarebefordra den till oss.

Skadeanmälan (ifylld blankett jämte bilagor) kan skickas med e-post eller vanlig post till följande adress.

Kommunassurans Försäkring AB
Grynbodgatan 14
211 33 Malmö

skador@ksfab.se

Telefon 040-611 22 00

Anmälningsblankett: